[Nieaktualne]- Zamówienie Publiczne - ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WOŁCZYNIE[nieaktualne] Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 oraz późniejsze zmiany.) Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
"ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WOŁCZYNIE"
Załączniki:
Ogłoszenie zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ i do oferty - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SIWZ i do oferty - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ i do oferty - Wzór wykazu wykonanych zamówień publicznych
Załącznik nr 5 do SIWZ i do oferty - Oświadczenie w zakresie art_ 24 ust_ 2 pkt_ 5 Pzp
Załącznik nr 6 do SIWZ i do oferty - Opis przedmiotu zamówienia_OSP_Wołczyn
Załącznik nr 7 do SIWZ i do oferty - Wzór umowy.doc
Cała dokumentacja w pliku .rar
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA 1www.STRAZ-WOLCZYN.pl

OSP Wołczyn: [Nieaktualne]- Zamówienie Publiczne - ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WOŁCZYNIE